Office Bearers

DivyangNov22

President

Dr. Divyang Shah

Bishwadeep

Immediate Past President

Dr. (Maj) Bishwadeep Paul 

joel

Vice President

Dr. Joel Samuel

Vice President

Dr. Nikunj Desai

Aditya

Hon. Secretary

Dr. Aditya Paliwal

Hon. Finance Secretary

Dr. Vinit Gaikwad

Shelly 2

Hon. Jt. Secretary

Dr. Shelly Sagar

Amruta Desai

Hon. Jt. Finance Secretary

Dr. Amruta Desai

Executive Members

Dr. Aditya Paliwal

Dr. Ajay Sati

Dr. Amruta Desai

Dr. Jeevan Waghmare

Dr. Kanan Yadav

Dr. Nikunj Desai

Dr. Rakesh Matekar

Dr. Rishikesh Naik

Dr. Sachin Kawale

Dr. Shekhar Galinde

Dr. Shelly Sagar

Dr. Swapnali Yerunkar

Dr. Vidya Kiran Bhat

Executive Members

Dr. Aditya Paliwal

Dr. Ajay Sati

Dr. Amruta Desai

Dr. Jeevan Waghmare

Dr. Kanan Yadav

Dr. Nikunj Desai

Dr. Rakesh Matekar

Dr. Rishikesh Naik

Dr. Sachin Kawale

Dr. Shekhar Galinde

Dr. Shelly Sagar

Dr. Swapnali Yerunkar

Dr. Vidya Kiran Bhat

Advisory Board

Dr. Ajay Deshpande

Dr. Chaitanya Gulvady

Dr. D.T. Jadhav

Dr. D.V. Lele

Dr. Dharmesh Parekh

Dr. Hemant Haldavnekar

Dr. Hiren Desai

Dr. N.J. Palan

Dr. Ramnik H. Parekh

Dr. S.M. Sapatnekar

Dr. S.M. Shanbhag

Dr. S.R. Pingle

Dr. S. Sivaramakrishnan

Dr. S. V. Datar

Dr. T. Rajgopal

Dr. Vandana Shinde

Advisory Board

Dr. Ajay Deshpande

Dr. Chaitanya Gulvady

Dr. D.T. Jadhav

Dr. D.V. Lele

Dr. Dharmesh Parekh

Dr. Hemant Haldavnekar

Dr. Hiren Desai

Dr. N.J. Palan

Dr. Ramnik H. Parekh

Dr. S.M. Sapatnekar

Dr. S.M. Shanbhag

Dr. S.R. Pingle

Dr. S. Sivaramakrishnan

Dr. S. V. Datar

Dr. Vandana Shinde